Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden BetonBestellen B.V.

 

 

Artikel 1.               Definities

 1.1.           In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. BetonBestellen.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: BetonBestellen.nl BV gevestigd aan de Ondernemersweg 4 te Tholen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66382386;
 2. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon met wie BetonBestellen.nl een overeenkomst aangaat;
 3. particulier: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
 4. bedrijf: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
 5. overeenkomst: de overeenkomst tussen BetonBestellen.nl en de klant;
 6. locatie: de locatie waar BetonBestellen.nl in opdracht van de klant werkzaamheden dient uit te voeren of uitvoert;
 7. betonmortel: fabrieksmatig vervaardigde betonspecie bestaande uit het bindmiddel cement, toeslag materialen, water en eventuele hulp- en vulstoffen ter verkrijging van een gevraagde kwaliteit, die BetonBestellen.nl aanbiedt en levert;
 8. werkzaamheden: werkzaamheden die BetonBestellen.nl in opdracht van de klant uitvoert, zoals, maar niet beperkt tot, het met behulp van één of meer pompen met bijbehorende leidingen transporteren van betonmortel over de afstand tussen enerzijds het voertuig dan wel silo of ontvangstbak waaruit die betonmortel ter plaatse van het werk wordt gelost en anderzijds de plaats op het werk, waar de betonmortel verwerkt moet worden, het storten van beton en het polijsten van beton;
 9. website: de websites www.betonbestellen.nl en www.betonstorten.nl die door BetonBestellen.nl worden beheerd en waar de klant en offerte kan aanvragen bij BetonBestellen.nl.

 

Artikel 2.               Algemeen

 2.1.           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BetonBestellen.nl en de klant.

 2.2.           Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de klant.

 2.3.           Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

 2.4.           De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2.5.           Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door BetonBestellen.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 2.6.           Indien BetonBestellen.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BetonBestellen.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 2.7.           BetonBestellen.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 3.               Aanbod en offertes

 3.1.           Via de website kan de klant kosteloos een offerte aanvragen bij BetonBestellen.nl.

 3.2.           Elke offerte en ieder aanbod van BetonBestellen.nl is vrijblijvend.

 3.3.           Elke offerte is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden, e.d. verstrekt door de klant. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan BetonBestellen.nl opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop BetonBestellen.nl zijn aanbod of offerte baseert.

 3.4.           Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is BetonBestellen.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

 3.5.           Een samengestelde prijsopgave verplicht BetonBestellen.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 3.6.           Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen of opdrachten.

 3.7.           Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, e-mailberichten, overeenkomsten, publicaties van BetonBestellen.nl of op de website binden BetonBestellen.nl niet.

 

Artikel 4.               Prijzen en tarieven

 4.1.           Voor de klant zijnde een bedrijf zijn vermelde prijzen en tarieven exclusief btw.

 4.2.           Voor de klant zijnde een particulier zijn vermelde prijzen en tarieven inclusief btw.

 4.3.           De vermelde prijzen voor de betonmortel zijn inclusief transportkosten.

 

Artikel 5.               Totstandkoming van de overeenkomst

 5.1.           De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de offerte of de overeenkomst heeft ondertekend en aan BetonBestellen.nl heeft geretourneerd dan wel nadat de klant op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de offerte van BetonBestellen.nl.

 

Artikel 6.               Annulering

 6.1.           Indien de klant de overeenkomst annuleert 24 uur of korter voor de afgesproken datum van levering dan wel voor de afgesproken datum van aanvang van de werkzaamheden, dan heeft BetonBestellen.nl het recht annuleringskosten in rekening te brengen. De annuleringskosten bedragen 25% van de geoffreerde prijs.

 

Artikel 7.               Uitvoering van de overeenkomst

 7.1.           BetonBestellen.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.

 7.2.           BetonBestellen.nl heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel door derden te laten verrichten.

 7.3.           Of BetonBestellen.nl werkzaamheden voor de klant uitvoert en welke werkzaamheden komen partijen schriftelijk of via de e-mail overeen.

 

Artikel 8.               Verplichtingen van de klant

 8.1.           De klant staat ervoor in dat alle gegevens die hij via de website bij een offerteaanvraag aan BetonBestellen.nl verstrekt heeft correct en volledig zijn.

 8.2.           Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

 8.3.           Indien BetonBestellen.nl in opdracht van de klant werkzaamheden uitvoert, dan dient de klant er tijdig voor zorg te dragen dat:

 1. de locatie op het overeengekomen tijdstip veilig en normaal toegankelijk is voor de betonpomp;
 2. de werkzaamheden ongestoord uitgevoerd kunnen worden;
 3. er voldoende verlichting aanwezig is;
 4. de locatie vrij is van obstakels;
 5. alle met betrekking tot de gegeven opdracht vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, verklaringen, etc. aanwezig zijn;
 6. BetonBestellen.nl beschikt over alle gegevens over de locatie die voor BetonBestellen.nl relevant zijn of kunnen zijn i.v.m. de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden;
 7. de betonpomp kan worden opgesteld op een goed bereikbare veilige plaats zulks ter beoordeling van BetonBestellen.nl en binnen het bereik van een goed functionerende drinkwateraansluiting met een diameter van 18 mm;
 8. de leidingen tussen de betonpomp en de stortplaats tijdig op de vereiste wijze gelegd kunnen worden en niet aan gevaar van beschadiging blootstaan;
 9. de opstelling van de betonpomp kan geschieden vrij van de openbare weg, afgeschermd van verkeer;
 10. wanden en gevels afgeplakt zijn, en waar nodig voorzien van randisolatie;
 11. de betonpomp gereinigd kan worden op locatie, en de schoonmaak resten achtergelaten kunnen worden op de locatie. Eventuele afvoerkosten zijn voor rekening van de klant.

 8.4.           De klant stelt het genoemde in lid 3 van dit artikel om niet aan BetonBestellen.nl ter beschikking.

 8.5.           De klant dient ervoor zorg te dragen dat het oprijden, lossen en afrijden zo snel mogelijk en zonder vertraging kan geschieden. Indien een en ander meer tijd vergt dan overeengekomen, respectievelijk bij gebreke van een desbetreffende afspraak, meer tijd vergt dan redelijk is, zijn de daaruit voortvloeiende kosten en schade voor rekening van de klant.

 8.6.           Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.

 8.7.           De klant is gehouden BetonBestellen.nl onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

 8.8.           De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het BetonBestellen.nl onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De klant stelt BetonBestellen.nl in staat de werkzaamheden ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te kunnen voeren.

 8.9.           BetonBestellen.nl gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

8.10.           De klant vrijwaart BetonBestellen.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

8.11.           Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens BetonBestellen.nl heeft voldaan, dan heeft BetonBestellen.nl het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen en heeft BetonBestellen.nl het recht zijn werkzaamheden op te schorten.

 

Artikel 9.               Wijzigen van de overeenkomst

 9.1.           Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 9.2.           Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

 9.3.           Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, dan zal BetonBestellen.nl de klant hierover inlichten.

 

Artikel 10.            (Op)leveringstermijn

10.1.           De door BetonBestellen.nl opgegeven (op)leveringstermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

10.2.           In het geval dat een met de klant overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van BetonBestellen.nl ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

10.3.           Overschrijding van de opgegeven (op)leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

10.4.           De (op)leveringstermijn gaat in op het moment dat BetonBestellen.nl het gefactureerde bedrag van de klant heeft ontvangen.

 

Artikel 11.            Levering

11.1.           De betonmortel wordt geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres.

11.2.           De klant dient ervoor zorg te dragen dat het opgegeven afleveradres goed bereikbaar is voor de transportmiddelen waarin de betonmortel getransporteerd wordt.

11.3.           Na de aflevering van de betonmortel op het door de klant opgegeven adres is de betonmortel volledig voor rekening en risico van de klant.

11.4.           Geleverde betonmortel kan niet geretourneerd worden.

11.5.           Na de levering is de klant zelf verantwoordelijk voor het correct verwerken van de betonmortel, tenzij partijen zijn overeengekomen dat BetonBestellen.nl deze verwerkingswerkzaamheden voor de klant uitvoert.

 

Artikel 12.            Meerkosten bij uitvoeren van werkzaamheden

12.1.           BetonBestellen.nl heeft het recht extra kosten aan de klant in rekening te brengen indien:

 1. de overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd;
 2. er sprake is van wachttijden en oponthoud veroorzaakt door het niet voldoen van de klant aan zijn verplichtingen dan wel veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld door de klant;
 3. de locatie niet over de eigenschappen beschikt die door de klant aan BetonBestellen.nl kenbaar zijn gemaakt;
 4. de klant verlangt dat werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de normale werktijden van BetonBestellen.nl;
 5. er sprake is van ondervracht.

 

Artikel 13.            Facturatie en betaling

13.1.           Facturatie geschiedt vooraf onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst.

13.2.           Betaling geschiedt middels iDEAL. De klant ontvangt een e-mail met daarin een link waarmee hij in een betaalomgeving komt.

13.3.           BetonBestellen.nl zal pas overgaan tot de levering van de betonmortel of tot het inplannen van het uitvoeren van de werkzaamheden op het moment dat BetonBestellen.nl het factuurbedrag van de klant heeft ontvangen.

 

Artikel 14.            Kwaliteit, keuring en klachten

14.1.           De betonmortel dient op het moment van levering te voldoen aan de alsdan geldende voorschriften en normen, voor zover de toepasselijkheid daarvan is overeengekomen. Bij gebreke daarvan dient de betonmortel aan redelijke kwaliteitseisen te voldoen.

14.2.           Keuring van de betonmortel dient te geschieden bij aankomst op de plaats van aflevering en in ieder geval voor de verwerking ervan.

14.3.           De klant is verplicht terstond bij aflevering te controleren of het juiste en/of de juiste hoeveelheid betonmortel is geleverd. Gebreken in de geleverde bestelling dienen zo spoedig mogelijk aan BetonBestellen.nl kenbaar te worden gemaakt. BetonBestellen.nl is niet verplicht de bestelling te corrigeren indien de klant zelf niet de juiste en/of de juiste hoeveelheid betonmortel bij BetonBestellen.nl besteld heeft.

14.4.           De klant dient klachten over de geleverde betonmortel en/of over de uitgevoerde werkzaamheden onverwijld na de (op)levering schriftelijk of via de e-mail aan BetonBestellen.nl kenbaar te maken.

14.5.           De klant dient BetonBestellen.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.

14.6.           Ingeval van een gegronde klacht zal BetonBestellen.nl naar zijn keuze nieuwe betonmortel leveren en/of de gebrekkige werkzaamheden herstellen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren. De aansprakelijkheid van BetonBestellen.nl is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 17 is opgenomen.

14.7.           Een klacht over de geleverde betonmortel wordt niet (verder) in behandeling genomen indien:

 1. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
 2. de betonmortel niet gebruikt is in overeenstemming met de gebruiksinstructies of met de specificaties;
 3. de betonmortel is verwerkt.

14.8.           Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door BetonBestellen.nl gemaakte (onderzoeks)kosten voor rekening van de klant.

 

Artikel 15.            Contact

15.1.           Voor vragen over de offerte, het bestellen van beton of het indienen van een klacht, kan de klant op de volgende wijzen contact opnemen met BetonBestellen.nl:

 1. a.       via het e-mailadres info@betonbestellen.nl of info@betonstorten.nl;
 2. b.       via het telefoonnummer 0166-606001;
 3. c.       via het contactformulier op de website.

15.2.           Bij BetonBestellen.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BetonBestellen.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 16.            Opschorting en ontbinding

16.1.           BetonBestellen.nl is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:

 1. BetonBestellen.nl bij het uitvoeren van de werkzaamheden dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie;
 2. de omstandigheden waarin de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
 3. na het sluiten van de overeenkomst BetonBestellen.nl ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

16.2.           BetonBestellen.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

16.3.           Voorts is BetonBestellen.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.4.           BetonBestellen.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

 

Artikel 17.            Aansprakelijkheid en verjaring

17.1.           BetonBestellen.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

17.2.           De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. BetonBestellen.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart BetonBestellen.nl tegen alle aanspraken ter zake.

17.3.           Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de klant aan BetonBestellen.nl kenbaar heeft gemaakt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die BetonBestellen.nl daardoor lijdt.

17.4.           BetonBestellen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van BetonBestellen.nl in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

17.5.           BetonBestellen.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan zaken en/of bouwwerken en/of constructies waaraan dan wel waarop BetonBestellen.nl werkzaamheden verricht.

17.6.           BetonBestellen.nl is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door de betonmortel door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik van de betonmortel in strijd met de instructies.

17.7.           De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de klant, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat BetonBestellen.nl die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

17.8.           BetonBestellen.nl is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van de hoedanigheid van betonmortel waaraan, op verzoek van de klant, water of andere materialen dan de in de definitie van betonmortel in artikel 1 onder g aangeduide materialen zijn toegevoegd. BetonBestellen.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van op verzoek van de klant gedoseerde hulp- en/of vulstoffen. BetonBestellen.nl is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van de wijze waarop de betonmortel na aankomst op het werk wordt verwerkt, tenzij BetonBestellen.nl zelf deze verwerkingswerkzaamheden uitvoert.

17.9.           BetonBestellen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor stagnaties van welke aard dan ook, noch voor gevolgen van eventuele voortijdige beëindiging van de stort indien het verpompen van betonmortel plaatsvindt bij hoge temperaturen of bij temperaturen beneden het vriespunt.

17.10.           BetonBestellen.nl is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

17.11.           Indien BetonBestellen.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BetonBestellen.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van BetonBestellen.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van BetonBestellen.nl beperkt tot de prijs van de betonmortel dan wel van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.12.           BetonBestellen.nl heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de klant ongedaan te maken of te beperken.

17.13.           De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van BetonBestellen.nl

17.14.           Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant jegens BetonBestellen.nl vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens BetonBestellen.nl kan aanwenden. Voor de klant zijnde een particulier geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.

 

Artikel 18.            Overmacht

18.1.           BetonBestellen.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden, zoals vorst en storm; overstromingen; aardverschuivingen; natuurrampen; terrorisme; het kapot gaan van de betonpomp tijdens de werkzaamheden; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan BetonBestellen.nl door zijn leveranciers; ex- en importverboden; brand; verkeersstoringen; diefstal; ziekte van de natuurlijke persoon die namens BetonBestellen.nl de overeenkomst uitvoert; tekort aan grondstoffen; overheidsmaatregelen; wetswijzigingen.

18.2.           Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van BetonBestellen.nl of van een door BetonBestellen.nl ingeschakelde derde partij.

18.3.           Indien er sprake is van overmacht, dan zal BetonBestellen.nl niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal hij tevens vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot (op)levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van (op)levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, (op) te leveren, zullen zowel BetonBestellen.nl als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

 

Artikel 19.            Geheimhouding

19.1.           Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

19.2.           Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak BetonBestellen.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en BetonBestellen.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is BetonBestellen.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 20.            Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1.           Op elke overeenkomst tussen BetonBestellen.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing.

20.2.           Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en BetonBestellen.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar BetonBestellen.nl gevestigd is. Indien BetonBestellen.nl een beroep doet op dit artikel, dan heeft de klant zijnde een particulier de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.